Lịch học Online tuần 7 năm học 2021-2022

Trường Tiểu học Lê Quang Sung thông báo nội dung ôn tập Tuần 7 (Từ 18/10 đến 22/10/2021)

Khối 1: 

     Thứ Hai: môn Hoạt động trải nghiệm  https://youtu.be/jtPlFv4n6KU

      Thứ Ba: môn Thể dục  https://youtu.be/BGyThYOuXjw

      Thứ Tư: môn Đạo đức  https://youtu.be/VEfSACBEe3E

      Thứ Năm môn Âm nhạc  https://youtu.be/2j3wID54NTg

      Thứ Sáu: môn Tự nhiên xã hội  https://youtu.be/dui5b2Z2SJk

                      môn Mỹ thuật  https://youtu.be/Qd9-s1EAEUY

Khối 2: 

     Thứ Hai: Giáo viên hướng dẫn trên Microsoft TeamsMicrosoft Teams

     Thứ Ba: môn Âm nhạc  https://youtu.be/pXARc5_xVlQ

    Thứ Tư: Giáo viên hướng dẫn trên Microsoft TeamsMicrosoft Teams

    Thứ Năm: môn Giáo dục thể chất  https://youtu.be/3r4QOWaNbcg

                     môn mỹ thuật  https://youtu.be/Y3ddxKqKhYI

     Thứ Sáu:  Giáo viên hướng dẫn trên Microsoft TeamsMicrosoft Teams

Khối 3: 

     Thứ Hai: môn Mỹ thuật  https://youtu.be/xwADpvTz57U

     Thứ Ba: môn Giáo dục thể chất  https://youtu.be/Oe890a0hTd4

                   môn Tiết Anh (tiết 1)  https://youtu.be/b7p5VC8YljU

                   môn Tiếng Anh (tiết 2)  https://youtu.be/QjSxRW5hRfI

                   môn Tiếng Anh (tiết 3)  https://youtu.be/N3m-Kr3z4Ao

      Thứ Tư:  Giáo viên hướng dẫn trên Microsoft TeamsMicrosoft Teams

     Thứ Năm:  Giáo viên hướng dẫn trên Microsoft TeamsMicrosoft Teams

     Thứ Sáu:  môn Âm nhạc https://youtu.be/rS3Zl8QAqAw

Khối 4: 

      Thứ Hai: Giáo viên hướng dẫn trên Microsoft TeamsMicrosoft Teams

      Thứ Ba: môn Giáo dục thể chất https://youtu.be/RlHtwLBDTkc

                    môn Tiếng Anh  (Tiết 1)  https://youtu.be/_4lN4p7hdjA

                    môn Tiếng Anh (tiết 2)  https://youtu.be/-V3YToEAgM4

     Thứ Tư:  Giáo viên hướng dẫn trên Microsoft TeamsMicrosoft Teams

      Thứ Năm: môn  Âm nhạc  https://youtu.be/4Cuc1OpD6Cg

                       môn Mỹ thuật   https://youtu.be/sP_RiJB3V7k

      Thứ Sáu:  Giáo viên hướng dẫn trên Microsoft TeamsMicrosoft Teams

Khối 5: 

     Thứ Hai: Giáo viên hướng dẫn trên Microsoft TeamsMicrosoft Teams

     Thứ Ba: môn Giáo dục thể chất  https://youtu.be/-h3tJ7mizi4

                   môn Tiếng Anh (tiết 1)  https://youtu.be/MP5iAu7lkEE

                   môn Tiếng Anh (tiết 2)  https://youtu.be/PvsF3dGvYNY

     Thứ Tư:  Giáo viên hướng dẫn trên Microsoft TeamsMicrosoft Teams

    Thứ Năm: môn Âm nhạc  https://youtu.be/oTOdH1jrs5s

                     môn Mỹ thuật   https://youtu.be/AuDla6h7nrE

Thứ Sáu:  Giáo viên hướng dẫn trên Microsoft TeamsMicrosoft Teams

.................................................................................................................................

Trường Tiểu học Lê Quang Sung thông báo nội dung ôn tập Tuần 6 (Từ 11/10 đến 14/10/2021)

Khối 1: 

     Thứ Hai: môn Hoạt động trải nghiệm https://youtu.be/HdomOBGZswg

     Thứ Ba: môn Giáo dục Thể chất  https://youtu.be/NQWQFtp9L-w

     Thứ Tư: môn Đạo đức  https://youtu.be/ZuwQSUBkGRU

     Thứ Năm: môn Âm nhạc https://youtu.be/KyuEBGuBFdE

     Thứ Sáu: môn Tự nhiên xã hội  https://youtu.be/bfHhn1G1hTM

                     môn Mỹ thuật  https://youtu.be/GWnH31qKLk8

Khối 2: 

     Thứ Hai: Giáo viên hướng dẫn trên Microsoft TeamsMicrosoft Teams

     Thứ Ba: môn Âm nhạc  https://youtu.be/2Gu8hzHft9k

     Thứ Tư: Giáo viên hướng dẫn trên Microsoft TeamsMicrosoft Teams

     Thứ Năm: môn Giáo dục Thể chất  https://youtu.be/o8W7Fb7RQH0

                      môn Mỹ thuật  https://youtu.be/T3N59Y251cA

      Thứ Sáu: Giáo viên hướng dẫn trên Microsoft TeamsMicrosoft Teams

Khối 3: 

     Thứ Hai: môn Mỹ thuật   https://youtu.be/re-DOl3_7IU

     Thứ Ba: môn Giáo dục Thể chất  https://youtu.be/2189YPbiYG4

                   môn Tiếng Anh  https://youtu.be/yiDbBwcQ4hQ

                                             https://youtu.be/yhDLG55V100

    Thứ Ba: Giáo viên hướng dẫn trên Microsoft TeamsMicrosoft Teams

    Thứ Tư: Giáo viên hướng dẫn trên Microsoft TeamsMicrosoft Teams

    Thứ Năm: Giáo viên hướng dẫn trên Microsoft TeamsMicrosoft Teams

     Thứ Sáu: môn Âm nhạc  https://youtu.be/2Gu8hzHft9k

Khối 4: 

     Thứ Hai: Giáo viên hướng dẫn trên Microsoft TeamsMicrosoft Teams

     Thứ Ba: môn Thể dục  https://youtu.be/_jtjU45Mmh0

                   môn Tiếng Anh  https://youtu.be/XBiTDxeWbhU

     Thứ Tư: Giáo viên hướng dẫn trên Microsoft TeamsMicrosoft Teams      

     Thứ Năm: môn Âm nhạc  https://youtu.be/DUQRLXGd_iw

                      môn Mỹ thuật   https://youtu.be/PM15oRsi2Vk

     Thứ Sáu: Giáo viên hướng dẫn trên Microsoft TeamsMicrosoft Teams      

Khối 5: 

     Thứ Hai: Giáo viên hướng dẫn trên Microsoft TeamsMicrosoft Teams

     Thứ Ba: môn Giáo dục Thể chất  https://youtu.be/elQgX_xVpKU

                   môn Tiếng Anh  https://youtu.be/W4edNTvNfzM

      Thứ Tư: Giáo viên hướng dẫn trên Microsoft TeamsMicrosoft Teams

      Thứ Năm: môn Âm nhạc  https://youtu.be/c3yarcSNQeg

                       môn Mỹ thuật   https://youtu.be/PM15oRsi2Vk

      Thứ Sáu: Giáo viên hướng dẫn trên Microsoft TeamsMicrosoft Teams

.........................................................................................................................

Trường Tiểu học Lê Quang Sung thông báo nội dung ôn tập Tuần 5 (Từ 04/10 đến 08/10/2021)

Khối 1: 

     Thứ Hai: môn Hoạt động trải nghiệm  https://youtu.be/etWTWLIBMVU

     Thứ Ba: môn Giáo dục Thể chất  https://youtu.be/Qvbw2hwRHw0

     Thứ Tư: môn Đạo Đức  https://youtu.be/t7Zl-K_19kY

     Thứ Năm: môn Âm nhạc https://youtu.be/FcbLLvZPIao

    Thứ Sáu: Giáo viên hướng dẫn trên Microsoft TeamsMicrosoft Teams

Khối 2: 

     Thứ Hai: Giáo viên hướng dẫn trên Microsoft TeamsMicrosoft Teams

     Thứ Ba: môn Âm nhạc   https://youtu.be/5nWO4Ee5xB4

     Thứ Tư: Giáo viên hướng dẫn trên Microsoft TeamsMicrosoft Teams

     Thứ Năm: môn Giáo dục Thể chất  https://youtu.be/0eoBilTmEao

                      môn Mỹ thuật https://youtu.be/7S8D-GwwHKY

       Thứ Sáu: Giáo viên hướng dẫn trên Microsoft TeamsMicrosoft Teams

     

Khối 3: 

     Thứ Hai: môn Mỹ thuật  https://youtu.be/UuFu1MkeZMI

     Thứ Ba: môn Thể dục  https://youtu.be/kB1ig8Fhz7w

                   môn Tiếng Anh (tiết 1) https://m.youtube.com/watch?v=V69xXejLITk

     Thứ Tư: Giáo viên hướng dẫn trên Microsoft TeamsMicrosoft Teams

     Thứ Năm: Giáo viên hướng dẫn trên Microsoft TeamsMicrosoft Teams

     Thứ Sáu: môn Âm nhạc  https://youtu.be/yt0Reo6_h8A

Khối 4: 

     Thứ Hai: Giáo viên hướng dẫn trên Microsoft TeamsMicrosoft Teams

      Thứ Ba: môn Giáo dục Thể chất  https://www.youtube.com/

watch?v=da4j9BN250k

                     môn Tiếng Anh (Tiết 1) https://youtu.be/RgHu6iVixRM

                     môn Tiếng Anh (Tiết 2)  https://youtu.be/m80YJeQcp1c

     Thứ Tư: Giáo viên hướng dẫn trên Microsoft TeamsMicrosoft Teams

     Thứ Năm: môn Mỹ Thuật  https://youtu.be/xR0MJHSFIrU

                      môn Âm nhạc https://youtu.be/ddh4Y6uqNwU

     Thứ Sáu: Giáo viên hướng dẫn trên Microsoft TeamsMicrosoft Teams

Khối 5: 

     Thứ Hai: Giáo viên hướng dẫn trên Microsoft TeamsMicrosoft Teams

     Thứ Ba: môn Giáo dục Thể chất  https://youtu.be/doYcu51MRoQ

                   môn Tiếng Anh (Tiết 2)  https://youtu.be/Jllp0sBQch4

                  môn Tiếng Anh (Tiết 3)  https://youtu.be/XRBwb_vqQWI

     Thứ Tư: Giáo viên hướng dẫn trên Microsoft TeamsMicrosoft Teams

     Thứ Năm: môn Âm nhạc https://youtu.be/g7cfkqRSgsA

                      môn Mỹ thuật https://youtu.be/mL3wDNEzQbI

     Thứ Sáu: Giáo viên hướng dẫn trên Microsoft TeamsMicrosoft Teams

      ...............................................................................................................................................

Trường Tiểu học Lê Quang Sung thông báo nội dung ôn tập Tuần 4 (Từ 27/9 đến 01/10/2021)

Khối 1: 

     Thứ Hai: môn Âm nhạc https://youtu.be/oEoWpQdS4ic

                     môn Hoạt động trải nghiệm https://youtu.be/sexLMgSwB_c

     Thứ Ba: môn Giáo dục Thể chất  https://youtu.be/MctN8JZ7ROM

     Thứ Tư: môn Đạo đức  https://youtu.be/kaW7wkUWYcg

     Thứ Năm: Giáo viên hướng dẫn trên Microsoft TeamsMicrosoft Teams

     Thứ Sáu: môn Mỹ thuật  https://youtu.be/pOS_Fw4dJ_A

                     môn Tự nhiên xã hội https://youtu.be/BlKxq4UoiYc

Khối 2: 

     Thứ Hai: Giáo viên hướng dẫn trên Microsoft TeamsMicrosoft Teams

     Thứ Ba: môn Âm nhạc  https://youtu.be/SqYytLU2BN8

     Thứ Tư: Giáo viên hướng dẫn trên Microsoft TeamsMicrosoft Teams

     Thứ Năm: Giáo dục Thể chất  https://youtu.be/ERSwiufGNtk

    Thứ Sáu: Giáo viên hướng dẫn trên Microsoft TeamsMicrosoft Teams

Khối 3: 

     Thứ Hai: môn Mỹ thuật  https://youtu.be/LICKRxNZ1IE

      Thứ Ba: môn Giáo dục Thể chất  https://youtu.be/CvlTiEihqTA

                    môn Tiếng Anh  (Tiết 1)  https://youtu.be/CX8qbIjBY6A

                    môn Tiếng Anh (Tiết 2)  https://youtu.be/po16m07x5Ug

     Thứ Tư: Giáo viên hướng dẫn trên Microsoft TeamsMicrosoft Teams

    Thứ Năm: Giáo viên hướng dẫn trên Microsoft TeamsMicrosoft Teams

    Thứ Sáu:  môn Âm nhạc https://youtu.be/giVM-Tf3KiM

Khối 4:      

     Thứ Hai: Giáo viên hướng dẫn trên Microsoft TeamsMicrosoft Teams

     Thứ Ba: môn Giáo dục Thể chất  https://youtu.be/X_WYSl66GfY

                   môn Tiếng Anh (tiết 1)  https://youtu.be/6NgIBRIwFJo

                  môn Tiếng Anh (tiết 2)  https://youtu.be/LNSCDX8pRb4

      Thứ Tư: Giáo viên hướng dẫn trên Microsoft TeamsMicrosoft Teams

      Thứ Năm: môn Âm nhạc https://youtu.be/4GhvvZslGlw

                       môn Mỹ thật  https://youtu.be/xR0MJHSFIrU

       Thứ Sáu: Giáo viên hướng dẫn trên Microsoft TeamsMicrosoft Teams

Khối 5: 

     Thứ Hai: môn Giáo viên hướng dẫn trên Microsoft TeamsMicrosoft Teams

     Thứ Ba: môn Giáo dục Thể chất  https://youtu.be/F0E4j7h68X4

                   môn Tiếng Anh (tiết 1) https://youtu.be/Ql9GH0mZlmQ

                   môn Tiếng Anh (tiết 2) https://youtu.be/fsh-12iCl5I

      Thứ Tư: Giáo viên hướng dẫn trên Microsoft TeamsMicrosoft Teams

      Thứ Năm: môn Mỹ thuật  https://youtu.be/r817Z1xIorg

                       môn Âm nhạc  https://youtu.be/-WOy-s2pwAk

     Thứ Sáu:  Giáo viên hướng dẫn trên Microsoft TeamsMicrosoft Teams

     

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trường Tiểu học Lê Quang Sung thông báo nội dung ôn tập Tuần 3 (Từ 20/9 đến 25/9/2021)

Khối 1: 

    Thứ Hai: môn Hoạt động trải nghiệm  https://youtu.be/6bYMfM14Xck

                   môn Âm nhạc  https://youtu.be/74l06k-CRIQ

    Thứ Ba: môn Thể dục  https://youtu.be/BXQ54T0Napk

     Thứ Tư: môn Đạo đức  https://youtu.be/sWDD6xO_CVc

     Thứ Năm: Giáo viên hướng dẫn trên Microsoft TeamsMicrosoft Teams

     Thứ Sáu: môn Tự nhiên xã hội  https://youtu.be/hiHLjYPYxes

                      môn Mỹ thuật  https://youtu.be/COctVOgHWHc

Khối 2: 

    Thứ Hai: Giáo viên hướng dẫn trên Microsoft TeamsMicrosoft Teams

    Thứ Ba: môn Âm nhạc https://youtu.be/JzemavCHK_I

    Thứ Tư: Giáo viên hướng dẫn trên Microsoft TeamsMicrosoft Teams

    Thứ Năm: Giáo viên hướng dẫn trên Microsoft TeamsMicrosoft Teams

    Thứ Sáu: Giáo viên hướng dẫn trên Microsoft TeamsMicrosoft Teams

Khối 3: 

    Thứ Hai: môn Mỹ Thuật  https://youtu.be/SqXtS4Jv9Ls

     Thứ Ba: môn Thể dục  https://youtu.be/ZN8SdoidqhM

                   môn Tiếng Anh tiết 1  https://youtu.be/kK_vZ0MF7qw

                  môn Tiếng Anh tiết 2 https://youtu.be/PWwds9f-Jf4           

      Thứ Tư: Giáo viên hướng dẫn trên Microsoft TeamsMicrosoft Teams  

      Thứ Năm: môn Thể dục https://youtu.be/Z-Stw64eIhw          

                       môn Mỹ Thuật  https://youtu.be/LICKRxNZ1IE

        Thứ Sáu: môn Âm nhạc  https://youtu.be/dTBPANXbpUE

Khối 4: 

    Thứ Hai:  Giáo viên hướng dẫn trên Microsoft TeamsMicrosoft Teams

     Thứ Ba: môn Thể dục https://youtu.be/-oBWEjcOsXs

     Thứ Tư: Giáo viên hướng dẫn trên Microsoft TeamsMicrosoft Teams

     Thứ Năm: môn Âm nhạc https://youtu.be/CibX-aApqAY

                       môn Mỹ thuật  https://youtu.be/xf31kj4XbFw

     Thứ Sáu:  Thứ Năm: Giáo viên hướng dẫn trên Microsoft TeamsMicrosoft Teams

Khối 5: 

    Thứ Hai:  Giáo viên hướng dẫn trên Microsoft TeamsMicrosoft Teams

    Thứ Ba:  Giáo viên hướng dẫn trên Microsoft TeamsMicrosoft Teams

    Thứ Tư: Giáo viên hướng dẫn trên Microsoft TeamsMicrosoft Teams

    Thứ Năm: môn Âm nhạc  https://youtu.be/LA4L8dubQb4

                      môn Mỹ thuật  https://youtu.be/a8GAEcUgJ2w

     Thứ Sáu: Giáo viên hướng dẫn trên Microsoft TeamsMicrosoft Teams

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trường Tiểu học Lê Quang Sung thông báo nội dung ôn tập Tuần 2 (Từ 13/9 đến 17/9/2021)

Khối 1:

      Thứ Hai:môn Tiếng Việt   https://youtu.be/BpFlcFxHr2w

                      môn Âm nhạc   https://youtu.be/AGoYGOmPFh0

      Thứ Ba: môn Tiếng Việt   https://youtu.be/zd1L2XNWXoQ

                      môn Thể dục    https://youtu.be/nH0VrSFDk4E

      Thứ Tư: môn Tiếng Việt  https://youtu.be/pJViop5Rh8s

      Thứ Năm: môn Tiếng Việt  https://youtu.be/PwIjcVMdC9c

                        môn Mỹ thuật  https://youtu.be/9pex7QNZyhU

      Thứ Sáu: môn Tiếng Việt  https://youtu.be/sx3CBSnSC8M

   Khối 2:

        Thứ Hai: môn Tiếng Việt  https://youtu.be/Hs0D5qvBOw0

         Bài tập ôn Tiếng Việt   https://docs.google.com/document/d/1kY0Wc6KyK9CMAovlY-vCNaf66H1C5piM/edit?usp=sharing&ouid=104480529993085478999&rtpof=true&sd=true

        Bài tập ôn Toán   https://docs.google.com/document/d/1ERB64nqnJ4Octgy45r-IEaQ5sZWdPoA2/edit?usp=sharing&ouid=104480529993085478999&rtpof=true&sd=true

       Thứ Ba: môn Âm nhạc  https://youtu.be/W5qjnHKu32Q

                     môn Mỹ thuật  https://youtu.be/NXX4vubJ7a4

                     môn TNXH  https://docs.google.com/document/d/13Ogydawg7sRoikMjdQmqgHp9q3FizVIT/edit?usp=sharing&ouid=104480529993085478999&rtpof=true&sd=true

      Thứ Tư: nôn HĐTN  https://docs.google.com/document/d/1OVSJg_8yR2246Yn5zRKrBkCr9suuj7Dv/edit?usp=sharing&ouid=104480529993085478999&rtpof=true&sd=true

      Thứ Năm: môn Mỹ thuật  https://youtu.be/PwIjcVMdC9c

                       môn Toán  https://youtu.be/E9kviOdjNFc

        Bài tập môn Toán https://docs.google.com/document/d/1kY0Wc6KyK9CMAovlY-vCNaf66H1C5piM/edit?usp=sharing&ouid=104480529993085478999&rtpof=true&sd=true

         Thứ Sáu: Giáo viên hướng dẫn trên Microsoft TeamsMicrosoft Teams

Khối 3:

       Thứ Hai:môn Tiếng Việt   https://youtu.be/r76ytobmIoE

                     môn Tiếng Anh   https://youtu.be/Vwxw-HnJoyA

       Thứ Ba: môn Thể dục   https://youtu.be/JF1Iu9u1uSE

                     môn Mỹ thuật  https://youtu.be/sAfPz2yiDoY

                     môn TNXH  https://docs.google.com/document/d/13nNlbHvIhh7hRYxWRAs3kZiif_EQTFUV/edit?usp=sharing&ouid=104480529993085478999&rtpof=true&sd=true

                     môn Toán+Tiếng Việt   https://docs.google.com/document/d/1xmn4zy_2iIFyScT4vgW5YOsmqarvJ2ZP/edit?usp=sharing&ouid=104480529993085478999&rtpof=true&sd=true

      Thứ Tư: Giáo viên hướng dẫn trên Microsoft TeamsMicrosoft Teams

      Thứ Năm: môn Toán  https://youtu.be/mFOviAfQ3ZU

                       môn Âm nhạc  https://youtu.be/hTJFQKRdaRg

     Bài tập môn Toán https://docs.google.com/document/d/1kY0Wc6KyK9CMAovlY-vCNaf66H1C5piM/edit?usp=sharing&ouid=104480529993085478999&rtpof=true&sd=true

      Thứ Sáu: Giáo viên hướng dẫn trên Microsoft TeamsMicrosoft Teams

Khối 4:

          Thứ Hai: môn Tin học   https://youtu.be/et1SHulZMdk

          Thứ Ba: môn Tiếng Anh https://youtu.be/SsQE54poelw

                        môn Mỹ thuật  https://youtu.be/0pxrTlGTXTM

                        môn Toán + Tiếng Việt  https://docs.google.com/document/d/156eCU8mrLcQ_PW-ldH4GFIsq4xOmg8io/edit?usp=sharing&ouid=104480529993085478999&rtpof=true&sd=true

          Thứ Tư: Giáo viên hướng dẫn trên Microsoft TeamsMicrosoft Teams

         Thứ Năm: môn Âm nhạc  https://youtu.be/hTJFQKRdaRg

                          môn Thể dục  https://youtu.be/G4fNQp5IwnU

        Thứ Sáu: Giáo viên hướng dẫn trên Microsoft TeamsMicrosoft Teams

Khối 5:

        Thứ Hai: môn Tiếng Việt   https://youtu.be/qByGVI0JBGk

                       môn Tiếng Anh   https://youtu.be/dzobQa4jsqE

                       môn Khoa học   https://docs.google.com/document/d/1aXdYd03CbSOP5V3ueQP7k00gV_9Z9COd/edit?usp=sharing&ouid=117515795456822962000&rtpof=true&sd=true

        Thứ Ba: môn Toán  https://youtu.be/RoDgUMgEfL4

                      môn Địa lí :  https://youtu.be/PqK_KR8hvW0

                      môn Lịch sử  https://youtu.be/q9_2rrf50KU

                      môn Mỹ thuật   https://youtu.be/JRstXGROuB4

                      https://docs.google.com/document/d/1SJy02Ao7zUo51C92DrZTCLakXUk_L-PI/edit?usp=sharing&ouid=104480529993085478999&rtpof=true&sd=true

                     https://docs.google.com/document/d/1b4EisfyIze--31FjJKAgmdg4dW-5zF9p/edit?usp=sharing&ouid=104480529993085478999&rtpof=true&sd=true

       Thứ Tư: môn Toán+Tiếng Việt: https://docs.google.com/document/d/1rYJ2WApeLQrKqz-uBUR_5marcX_qgYH3/edit?usp=sharing&ouid=117515795456822962000&rtpof=true&sd=true

       Thứ Năm: Giáo viên hướng dẫn trên Microsoft TeamsMicrosoft Teams

       Thứ Sáu: Giáo viên hướng dẫn trên Microsoft TeamsMicrosoft Teams

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                

Trường Tiểu học Lê Quang Sung thông báo nội dung ôn tập Tuần 1 (Từ 5/9 đến 10/9/2021)

Khối 1:

      - Thứ Hai: môn Tiếng Việt  https://youtu.be/3HJ2XsBi6hs 

      - Thứ Ba: môn Tiếng Việt https://youtu.be/2K4umf66nEU

      - Thứ Tư: Môn Tiếng Việt https://youtu.be/Pev4Algn7Vk

      - Thứ Năm; Môn Toán  https://youtu.be/qpvyVsrYegg

       - Thứ Sáu: Mô Tiếng Việt  https://youtu.be/9gJIsxTp8p4

  Khối 2:

        - Thứ Hai: môn Tiếng Việt     https://youtu.be/sI4pOFi3ynk

         - Thứ Ba: môn Tiếng Việt https://docs.google.com/document/d/18_Puyp11Uy71Vd6ul8mu9Xof74DjEP7Y/edit?usp=sharing&ouid=117515795456822962000&rtpof=true&sd=true

                         môn Hoạt động trải nghiệm  https://docs.google.com/document/d/1rfK0pNMuKWk-sBYvBRKFd0swet1Sbi1n/edit?usp=sharing&ouid=117515795456822962000&rtpof=true&sd=true

         - Thứ Tư: môn Thể dục  https://youtu.be/9h4HCeEkdfs

         - Thứ Năm: môn Toán    https://youtu.be/n8R-c0K4bRA

                            môn Âm nhạc  https://youtu.be/gS8aptUqzMk

          - Thứ Sáu: môn Mỹ thuật  https://youtu.be/Tkoct5snt4M

Khối 3:

      - Thứ Hai: môn Tiếng Việt    https://youtu.be/xz20IPKZfzI

       - Thứ Ba: môn Tiếng Anh https://youtu.be/cNC7dH40DXM

                                               Bài tập về nhà https://www.liveworksheets.com/eq1820801jk

                                               Bài tập về nhà https://www.liveworksheets.com/ks664928ye

                       môn Tự nhiên xã hội  https://docs.google.com/document/d/1JZdan1AoeTiocEvwPrISgLukyAeE4u-h/edit?usp=sharing&ouid=117515795456822962000&rtpof=true&sd=true

      - Thứ Tư: môn Thể dục https://youtu.be/543DXam9rlE

                      môn Hoạt động trải nghiệm   https://docs.google.com/document/d/1lZLZypHbrPIjwIINhbdE7H_fgpEvB56b/edit?usp=sharing&ouid=117515795456822962000&rtpof=true&sd=true

         - Thứ Năm; môn Toán  https://youtu.be/XkMx2u8TPMI

                         môn Âm nhạc  https://youtu.be/gS8aptUqzMk

          - Thứ Sáu: môn Mỹ thuật  https://youtu.be/Tkoct5snt4M

Khối 4:

       - Thứ Hai môn Tiếng Việt    https://youtu.be/wlMAaSsbhE4

  - https://docs.google.com/document/d/1W_fe-S8yMsSvF83DUHjD_LEybgKYu2ar/edit?usp=sharing&ouid=117515795456822962000&rtpof=true&sd=true

           - Thứ Ba: môn Tiếng Anh  https://youtu.be/evGcMW0r-_4

                           môn Tự nhiên xã hội      https://docs.google.com/document/d/12ZkcxSGLehPxQD_PNdk57l-qcV3bpGc4/edit

           - Thứ Tư: môn Thể dục  https://youtu.be/uNvax5MtdJw

                           môn Tin học    https://youtu.be/ilNFL4EDYyU

            - Thứ Năm:  môn Toán  (ôn tập về giải Toán có lời văn)   https://youtu.be/aq747YEVS28

                                môn Âm nhạc  https://youtu.be/gS8aptUqzMk

             - Thứ Sáu: môn Mỹ thuật  https://youtu.be/Tkoct5snt4M

Khối 5:                Nội quy   https://youtu.be/dsFBXPClt1U

        - Thứ Hai :  Môn Tiếng Việt    https://youtu.be/myIvxkEcOUE

                           Môn Lịch sử    https://youtu.be/22XR4Ksc-jc       

         - Thứ Ba: Môn Tiếng Anh   https://youtu.be/oH_TxI8sqo4

                         Môn Địa lý   https://youtu.be/6T1C6_7L0yE

                         Môn Đạo Đức   https://docs.google.com/document/d/1Yy5fK02wRbSWDXxOcgqm16UGV0AxcVRI/edit?usp=sharing&ouid=117515795456822962000&rtpof=true&sd=true

                         Môn Khoa học  https://docs.google.com/document/d/1Rr6g3OKAMkQ-w_WFh4E39h9_phnLdiqz/edit?usp=sharing&ouid=117515795456822962000&rtpof=true&sd=true

         - Thứ Tư: Môn Thể dục https://youtu.be/6bQgOvW_6Xg

                         Môn Tin học https://youtu.be/2gS-vH-4WMg

        - Thứ Năm: môn Toán (ôn tập về tổng tỉ)   https://youtu.be/CDhIg1_EssM

                           môn Âm nhạc  https://youtu.be/gS8aptUqzMk

        - Thứ Sáu: môn Mỹ thuật  https://youtu.be/Tkoct5snt4M