Sơ đồ trường

Quang cảnh trường năm 2008
Tượng chí sĩ yêu nước Lê Quang Sung được khánh thành năm 2012