Hoạt động Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh tháng 10/1023

Thực hiện Kế hoạch tháng 10/2023, Liên đội trường Tiểu học Lê Quang Sung đã triển khai các hoạt động sau:

1. Đại hội Liên đội trường Tiểu học Lê Quang Sung năm học 2023-2024:

Được tổ chức vào ngày 7/10/2023 với sự tham gia của 60 đội viên và 29 anh chị phụ trách. Đại hội đã báo cáo Kết quả hoạt động của Liên đội năm học 2022-2023 và nêu phương hướng trong năm học 2023-2024. Cũng trong buổi Đại hội, Ban chỉ huy Liên đội năm học 2023-2024 được bầu ra.

 

2. Tuyên truyền phòng chống ma túy và tệ nạn xã hội:

Được triển khai vào ngày 23/10/2023, với nội dung truyên truyền về cách phòng chống ma túy và tệ nạn xã hội. Trong buổi tuyên truyền, Liên đội còn tổ chức Rung chuông vàng với sự tham gia của 60 đội viên của các lớp 5.