Tham gia Ngày hội Stem cấp Thành phố

Ngày 06/4/2024, trường Tiểu học Lê Quang Sung đã tham gia Ngày hội STEM cấp tiểu học năm học 2023-2024. Đến với Ngày hội này, trường Tiểu học Lê Quang Sung cử đội Stem gồm 3 học sinh và 01 phụ huynh.  Đây là một sân chơi khoa học, bổ ích, lý thú với nhiều nội dung gắn với thực tiễn; khơi dậy niềm đam mê nghiên cứu khoa học và vận dụng kiến thức các môn học vào giải quyết các vấn đề thực tiễn của các em học sinh. Qua đó, nâng cao nhận thức cho cán bộ, quản lý và giáo viên các trường tiểu học trên địa bàn thành phố về vị trí, vai trò và ý nghĩa của giáo dục STEM. Đồng thời thống nhất nội dung, phương pháp và các hình thức tổ chức thực hiện giáo dục STEM trong nhà trường nhằm góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu của Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018.

Kết quả: Phần thì "Nhà thông thái" của trường đạt giải Ba. Xin chúc mừng các em !