Kiểm tra định kỳ cuối kỳ II năm học 2020-2021

Thực hiện Công văn chỉ đạo 243/PGD-ĐT của Phòng GD-ĐT quận Thanh Khê ngày 12/5/2021, Trường Tiểu học Lê Quang Sung tổ chức kiểm tra định kỳ cuối kỳ II năm học 2020-2021

Khối 1:

    Đề kiểm tra Toán, TV: https://drive.google.com/file/d/1wEQx2xR5jCgEpnlWebUPG8Ln33NyRpQR/view?usp=sharing

    Tiếng Anh: https://drive.google.com/file/d/1_Oce_q4fjolZITb5-xsIB728bqbjaN3P/view?usp=sharing

Khối 2:

   Đề kiểm tra Toán, TV: https://drive.google.com/file/d/1iB5WWo7oXL5inmDGMl65KQiYLun1sTD-/view?usp=sharing

   Tiếng Anh:

       Smart star: https://drive.google.com/file/d/1mkHknZGEw7nGomYG6yEGAsVjEgIwNbmV/view?usp=sharing

       Phonis lớp 2/5: https://drive.google.com/file/d/1Wdt2xq7QwYYYzjSO27A6WDs_TwUwqGgg/view?usp=sharing

Khối 3:

   Đề kiểm tra Toán, TV: https://drive.google.com/file/d/11KL3-1fL2dHQRfLCscFfHIyViTth44Dg/view?usp=sharing

   Tin học: https://drive.google.com/file/d/1IruVvkkNAh9PbCxE1X-wIDhnMR0VaWeR/view?usp=sharing

     Tiếng Anh:

              Bài đọc - viết: https://drive.google.com/file/d/1gusIEI1TM6I7IxbcS_OUu7MLv6pjgxZQ/view?usp=sharing

             Bài nghe:  https://drive.google.com/file/d/1ibOuW4qFZFmslGNzk2n3OtVadu4YpLGJ/view?usp=sharing

                   câu 1: https://drive.google.com/file/d/1b__zO8isPDJioMyHiM4aYuhieLuDoxlT/view?usp=sharing     

                   câu 2: https://drive.google.com/file/d/1xq_9Cjbr3xTl4ZwtE8xMsN0QPYS6maxS/view?usp=sharing

                   câu 3: https://drive.google.com/file/d/1l34EXrO-kyZSLa0rRA9Yq7Bqxw2WSzld/view?usp=sharing

                   câu 4: https://drive.google.com/file/d/1Li-8hxPZ44tyU2TfFurj83Jr5uF6Et7m/view?usp=sharing      

Khối 4:

    Đề kiểm tra Toán, TV: https://drive.google.com/file/d/1fSk5kIqHxxIZo6GokAbMmFaqEpuHxkRf/view?usp=sharing

   Tin học: https://drive.google.com/file/d/1qcpV2Elf5aJc6H7nuwbZoaYt-flJXKXn/view?usp=sharing

    Tiếng Anh: 

             Bài đọc-viết đề A: https://drive.google.com/file/d/1KtNjG_675ZgpqKXXZmWe-QFzisMubpYH/view?usp=sharing

             Bài đọc viết đề B: https://drive.google.com/file/d/1ar3KwRf067LGpNxUW7XI15qlDxjV2PUq/view?usp=sharing

            Bài nghe: https://drive.google.com/file/d/1eYxtJbXjnUqbLHkWwW6f2SIZC9GkHs-9/view?usp=sharing

             File nghe: https://drive.google.com/file/d/1hf7-OphdUzyUCFxV9kmb3OVTrcGMjiXZ/view?usp=sharing

Khối 5:

   Đề kiểm tra Toán, TV: https://drive.google.com/file/d/1bdREjkLdP0FWf4s5l0Iv_cpbEaJvbyiz/view?usp=sharing

   Tin học: https://drive.google.com/file/d/1PHh9x3jQOrNKi8uM_6j3n0NOeLQ8avYw/view?usp=sharing

  Tiếng Anh:                  

          Bài đọc - viết: https://drive.google.com/file/d/1ke7vXFCekz8EwnrjQ9agYtU1dg6tqf8C/view?usp=sharing

          Bài nghe: https://drive.google.com/file/d/1CNK0OBHOe54lOnVCmw88c5LjMr6H3vuw/view?usp=sharing

           File nghe: https://drive.google.com/file/d/1EYBVUo3gkw9dWtvXlBGuEgY3nQ5jQs7D/view?usp=sharing