Báo cáo các khoản thu năm học 2023-2024

Thực hiện theo sự chỉ đạo của Uỷ ban Nhân dân quận Thanh Khê, trường Tiểu học Lê Quang Sung công khai các khoản thu đầu năm như sau:

 https://drive.google.com/file/d/1O6nvmH8O9hOle243YeCWCMiewiGUbuCO/view?usp=drive_link