Kho bài giảng điện tử LQS

Các bài giảng điện tử của các tổ phục vụ cho hoạt động chuyên môn được chia sẽ trên google.drive . Xin mời các thầy cô download và tham khảo.

Tổ 1: Môn Toán https://drive.google.com/file/d/1KifOcuubDFfppV3XCUe76wUtLjJRW2M1/view?usp=share_link

         Môn TNXH https://drive.google.com/file/d/1YtQlgtIyWdNvR-A7ag-wUzSAa6hg7rxI/view?usp=sharing

         Môn HĐTN https://drive.google.com/file/d/1vJ9LE5WLpOv5wRcjScDVh2nwwbTTuzu4/view?usp=sharing