Danh sách học sinh các lớp năm học 2023-2024

 

Thầy cô và quý vị phụ huynh có thể xem danh sách học sinh các khối lớp theo đường dẫn sau:

Khối 1:

       https://drive.google.com/file/d/1xixieVBHaDBr2rQv0aw3I62JKoOhoHm0/view?usp=sharing

Khối 2: 

      https://drive.google.com/file/d/1pWWXQGpiVR13jHZ0pTKojnBYoh6C5fhv/view?usp=sharing

Khối 3: 

      https://drive.google.com/file/d/18pr0cPEsjQMpUeOSC2O-L-5ErSmTkeeX/view?usp=sharing

Khối 4: 

      https://drive.google.com/file/d/12OjU4j5NoiVLbe2DZrWGiTxFVKg_gRXT/view?usp=sharing

Khối 5: 

    https://drive.google.com/file/d/1SnQlQG_Yw-XMN5MRmk5-czsXY5q28WyQ/view?usp=sharing

Quy định sách vở, đồ dùng học tập Khối 1:

Quy định sách vở, đồ dùng học tập khối 2:

Quy định sách vở, đồ dùng học tập Khối 3:

Quy định sách vở, đồ dùng học tập Khối 4:

 

Quy định sách vở, đồ dùng học tập Khối 5: