Công văn triển khai máy bán hàng tự động

Thực hiện theo công văn 237/PGDĐT-VP, trường Tiểu học Lê Quang Sung cho phép lắp đặt máy bán hàng tự động ở sân trường. Nội dung công săn như sau;