Danh sách học sinh năm học 2021-2022

Phụ huynh có thể nháy vào đường dẫn để xem danh sách học sinh các khối lớp năm học 2021-2022. Xin trân trọng cám ơn !

 

Danh sách học sinh khối lớp 1:   https://drive.google.com/file/d/13lgd9oEA6F_gcfrFS5ZGVLXgepMlorZs/view?usp=sharing

Danh sách học sinh khối lớp 2:   https://drive.google.com/file/d/1benLAnu-kBkC78Wzhn-k0nyZonx8g4t_/view?usp=sharing

Danh sách học sinh khối lớp 3:   https://drive.google.com/file/d/1KYjPiEf_f2_DDk7GmocL19xSNNvfBugA/view?usp=sharing

Danh sách học sinh khối lớp 4:   https://drive.google.com/file/d/1lbDdKaO863FU31n_3PUjsw5YOsb9HFvz/view?usp=sharing

Danh sách học sinh khối lớp 5:   https://drive.google.com/file/d/1w3edp4--EDt0NNxByZ5FrPh00Gy_IC56/view?usp=sharing