Thông báo các khoản thu đầu năm học 2022-2023

Triển khai thực hiện Công văn số 556/PGD-ĐT-VP ngày 09/08/2022 của Phòng GD-ĐT Thanh Khê về việc thực hiên các khoản thu, chế độ chích sách, giá dịch vụ và thực hiện Công khai các nội dung năm học 2022-2023.

Nội dung của Công văn, Phụ huynh xem tại đường dẫn như sau:

https://drive.google.com/file/d/1ICbJyE6336YKNitxI45dIHtJ6zbmoxVS/view?usp=sharing