Dạy học trực tuyến tháng 5/2021

Thực hiện Công văn số 1265/SGD ĐT-VP của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Đà Nẵng ngày 3/5/2021, trường Tiểu học Lê Quang Sung cho phép học sinh được nghỉ học từ ngày 4 tháng 5 năm 2921 cho đến khi có thông báo tiếp theo. Sau đây là kế hoạch dạy học trực tuyến (Bắt đầu từ ngày 5/5/2021):

     Thông báo hướng dẫn Kiểm tra định kỳ cuối học kỳ II: 

       https://drive.google.com/file/d/1FjolWvji1vo_pxJgr6Lpz0gz2hNFdwRC/view?usp=sharing

Lớp 1:

     Toán ngày 12/5: https://drive.google.com/file/d/1fSB44fabLQLCbjSrnny2MtaFIeDV8itW/view?usp=sharing

     Tiếng Việt ngày 12/5: https://drive.google.com/file/d/1INBq0mxbbkMaBsi6hiuYC-Uc64V7Su9C/view?usp=sharing    

     Tiếng Việt ngày 10/5: https://drive.google.com/file/d/1wN4OI7mHsP4gNTvrjSJ2WB-c38FDFf03/view?usp=sharing  

    Ôn tập: https://youtu.be/BRGOq5Uv8VA

Lớp 2:

    Ôn tập ngày 14/5: https://drive.google.com/file/d/1zjDWvabbZbqOXpK306N96MQCMm0jdfky/view?usp=sharing

    Ôn tập ngày 13/5:  https://drive.google.com/file/d/1_VvyTV85IOI10ZhkWHqscIevHdG-0TM6/view?usp=sharing

    Ôn tập ngày 12/5: https://drive.google.com/file/d/11nZXoCzOikp7YhWqxlNfAuIMfB8pVQLL/view?usp=sharing

    Ôn tập ngày 11/5: https://drive.google.com/file/d/1lI7XpVZVGgTwBcWZNdgoNCYC8XMUKtdi/view?usp=sharing

    Ôn tập ngày 10/5: https://drive.google.com/file/d/1rzaX6pb1Vdu4UHi78H6YvNsJrHq4K6cx/view?usp=sharing

    Ôn tập ngày 7/5:  https://drive.google.com/file/d/1eLw0pHj41mw2dBQg1QoeKBKZUna-YV6Q/view?usp=sharing

    Ôn tập ngày 6/5: https://drive.google.com/file/d/1Eg2Hg8bQHIHNKbqKf48DpcSP0e4NrPYx/view?usp=sharing

    Ôn tập ngày 5/5: https://drive.google.com/file/d/1T-7ljJXdLhEvjETPdbcfAPf3GRObBMPo/view?usp=sharing  

     Video bài giảng Đàn bê của anh Hồ Giáo    https://youtu.be/Pgd4hcGCYho

     Luyện từ và câu:   https://youtu.be/Pgd4hcGCYho

Lớp 3:

     Sự tích Ông trăng chú Cuội:   https://youtu.be/bjFw5DnRhIg

     Tập đọc: Mưa:     https://youtu.be/NO927VvTXEY

     Luyện từ và câu:     https://youtu.be/dZYJu4LL7qE

     Tiếng Việt:     https://drive.google.com/file/d/1ht7vuYlKXpIt_vnZ_rHF8WW6lpad8fFq/view?usp=sharing

     Tiếng Việt ngày 11/5: https://drive.google.com/file/d/1oL77kBenrM-bbqDLFMeQl56OP8gmkYYO/view?usp=sharing

     Tiếng Việt ngày 10/5: https://drive.google.com/file/d/1kRZFJc8_Sgc_ChtYrhjBrWhXO7h4G25X/view?usp=sharing

     Toán ngày 10/5: https://drive.google.com/file/d/1pD1vsRituCTzFrjtXSWYuANtJnSxlHkD/view?usp=sharing

     Toán ngày 7/5:     https://drive.google.com/file/d/1u7X8lggkhDrpATgbMMprFM_JF6CrZIrR/view?usp=sharing

     Tiếng Anh ngày 6/5   https://drive.google.com/file/d/17y9rMpSY7yrJEK59Bk-ffcSInEys82AY/view?usp=sharing

                      ngày 7/5   https://drive.google.com/file/d/1css-XXJm4ekmxTpU7koPeyWOrQDMYkku/view?usp=sharing

     Tin học   https://drive.google.com/file/d/1MZSv_zCk1EhrjYxPtzzbS0cOezEg5K5Y/view?usp=sharing

Lớp 4:

     Luyện từ và câu: https://youtu.be/pop9tZxiPWQ

     Tập đọc: https://www.youtube.com/watch?v=I18Ysl9Jbss

     Các môn học: https://drive.google.com/file/d/1xKs8JHGgCP7DolxsZ3RuIsdBNwcYZFww/view?usp=sharing

     Môn Tiếng Anh: https://drive.google.com/file/d/1oHfkyHY7Ej8e9ipnm2rPjg5Vm9Tz5voL/view?usp=sharing

     Môn Địa lý: https://drive.google.com/file/d/13ytEciAuOcO2u1jlxs7kNtHNcGx9ZCin/view?usp=sharing

Lớp 5:   

     Môn Khoa ngày 11/5: https://drive.google.com/file/d/1RHaBjEX_Cq8nPbGy3edHm2n7hYjhiEtf/view?usp=sharing

     Môn Toán ngày 11/5: https://drive.google.com/file/d/1is-dUJyaiSD1HWQZkeL2oo8ROwAbj0n2/view?usp=sharing

     Môn TV ngày 11/5: https://drive.google.com/file/d/1kbHU0NpCpIhAumYg9szcLE0usfJNJdoj/view?usp=sharing

     Môn KH ngày 10/5:  https://drive.google.com/file/d/16TDnEOBzpvCWcYiML34rOKV35c70oHfj/view?usp=sharing

    Môn TV ngày 10/5: https://drive.google.com/file/d/1DKs8Jo4MdsVKdU8NspwhpCClZhCMF4gs/view?usp=sharing

    Môn Toán ngày 10/5: https://drive.google.com/file/d/1aJfYL9FdEGGzr5dkkY0eMH8zgPX12GQC/view?usp=sharing

     Môn Địa lý ngày 6/5: https://drive.google.com/file/d/19gekZfSSIqhoEVt__bT72RxAK9kBtgJ-/view?usp=sharing

     Môn Địa lý ngày 5/5:  https://drive.google.com/file/d/10e_oE4_oYySt8JMM2By7587efLulX8Sx/view?usp=sharing   

     Môn Lịch sử:   https://drive.google.com/file/d/1rZ0A1zNl7ksNdSZL5he1I_nfvXHjypLs/view?usp=sharing

     Môn Tin học:   https://drive.google.com/file/d/1jcCXBWVUMNoEGjtmZxG6rLX7aNuW6-iF/view?usp=sharing

     Kế hoạch ôn tập:  https://drive.google.com/file/d/1iUYuK6z05VaeEPw40_lKMY_RxWHgPbOI/view?usp=sharing